Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Hotel Watertoren West B.V. (hierna te noemen: BED’R Business) zijn helder, transparant en toegankelijk. Ze bevatten bondige en begrijpelijke bepalingen die betrekking hebben op het lidmaatschap (hierna ook te noemen: membership), de toegang en het verblijf in Hotel Watertoren West.

 1. Ingang en opzegging membership
  • Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op moment van ondertekenen.
  • Looptijd: De looptijd van de overeenkomst is 6 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar.
  • Opzegging: De looptijd van de overeenkomst is na 6 maanden doorlopend tenzij anders is overeengekomen in het contract. Opzegging dient een maand van tevoren schriftelijk kenbaar gemaakt te worden via info@bedrbusisness.com. BED'R Business kan uw contract ook opzeggen indien blijkt dat u zich niet aan de spelregels houdt, zoals onder meer in deze algemene voorwaarden is overeengekomen.
  • Opschorting of beëindiging om dringende reden(en) door BED’R Business: BED’R Business behoudt zich het recht voor om haar diensten (tijdelijk) op te schorten of te beëindigen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:
   • oneigenlijk gebruik van beschikbare ruimtes en/of services;
   • gebruik van het de ruimtes in strijd met artikel 5.2;
   • betalingen die (meermaals) te laat worden betaald in strijd met artikel 3;
   • schending van deze overeenkomst door u of door uw gasten;
   • overmacht die langer dan 7 dagen duurt
  • Duur van een membership is: tenminste 6 maanden.
 2. Gebruik kantoren, vergaderruimtes en Skylounge
  • Algemene openingstijden voor members:
   • Maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00.
   • Dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00.
   • Dinsdag- en donderdagmiddag zijn gereserveerd voor evenementen, alsook alle doordeweekse avonden (ma-vrij).
   • Evenementen hebben een strikte eindtijd van 21.30 om overlast voor hotelgasten te beperken.  
   • Het aantal evenementen dat genoemd staat in het membership zijn dagdelen. Er zijn verschillende dagdelen; 08:30-12:00 & 12:30-16:30 & 17:00-21:30.
   • Evenementen gegeven door members die vallen in meerdere dagdelen zullen dus gelden als 'twee' evenementen.
  • Vanaf ingangsdatum contract heeft u het recht om de gemeenschappelijke ruimtes te betreden tijdens kantooruren.
  • Gebruik van de boeking opties is afhankelijk van uw afgesloten membership.
  • Doormiddel van uw persoonlijke inlog kunt u online beschikbaarheid goed inzien.
  • Indien overboekingen plaatsvindt zal BED’R Business alles binnen het redelijke doen om een geschikte oplossing te vinden.
  • Kantoren en ruimtes mogen worden gebruikt voor commerciële en privédoeleinden die redelijkerwijs kunnen worden uitgeoefend in de ruimte.
   • Kantoren en ruimtes mogen worden gebruikt voor commerciële en privédoeleinden die redelijkerwijs kunnen worden uitgeoefend in de ruimte.
   • Niet toegestaan gebruik van kantoren of ruimtes:
    • Illegale activiteiten. Gebruik van de werkruimte en/of kantoor ten behoeve van alle illegale activiteiten of activiteiten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze illegaal zijn in strijd zijn met de goede zeden en de wet, alles in de breedste zin van het woord verboden.
    • Detailhandel: de ruimtes en kantoren gebruiken om direct vanuit te verkopen is niet toegestaan (online natuurlijk wel).
    • Concurrentie: concurrenten van BED'R Business zijn niet toegestaan als members en mogen in beginsel niet worden geïntroduceerd als gasten, tenzij ze willen samenwerken.
 3. Annulering evenement en/of meeting ruimten (los aangeboden): dit kan onder de volgende voorwaarden:  
  • Evenementen kunnen kosteloos tot uiterlijk 2 weken van tevoren worden afgemeld
  • Indien de annulering binnen twee weken plaatsvindt wordt 50% van de huur in rekening gebracht;
  • Gemaakte kosten voor additionele aanvragen, zoals lunch, zullen te allen tijde in rekening worden gebracht bij annulering.

 4. Beëindigingsverplichtingen
  • Op uw laatste dag wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd dient u geleende artikelen zoals sleutelkaarten te retourneren aan BED’R Business.
  • Na beëindiging bent u uitsluitend welkom op uitnodiging. Eventuele vergeten persoonlijke eigendommen dienen door BED’R Business aan u te worden overhandigd.  
  • BED’R Business zal na beëindiging en afhandeling van het contract alle onnodige persoonsgegevens verwijderen.

 5. Betaling
  • Eerste betaling dient uiterlijk 10 dagen na de overeenkomst te worden voldaan.
  • De eerste betaling bestaat uit:
   • (A) Maandelijkse membership kosten
   • (B) Eventueel overeengekomen borg volgens contract.
  • Opvolgende betalingen dienen voor de eerste van de maand te zijn voldaan.
  • Extra maandelijkse services zoals hotelovernachtingen en evenementkosten dienen volgens factuur te worden voldaan. Indien betalingen niet volgens overeenkomst zijn voldaan zullen wij een betalingsherinnering sturen. Na het uitblijven van de betaling kan er na 10 werkdagen een boete van €250,- euro in rekening worden gebracht, plus eventuele aanvullende administratiekosten die worden gemaakt (iedere maand). Na beëindiging van het contract en het juist retourneren van sleutels of andere geleende artikelen zal BED’R Business de borg terugstorten binnen 10 werkdagen.
  • BED’R behoudt zich het recht om elke 1ste van januari een verhoging van membershipkosten door te voeren aan de hand van het Nederlandse consumentenprijsindex, voor het eerste per 1 januari 2024.

 6. Service
  • Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele claims, schade, verliezen die hier direct, of indirect uit voortvloeien.
  • Dit contract is uitsluitend geldig voor de vestiging BED’R Business aan de Doctor C. Hofstede de Grootkade 48, 9718KC Groningen.
  • Afhankelijk van uw contract kunt u periodiek gebruik maken van de mogelijkheid om in de lounge zakelijke evenementen te organiseren.
  • Gebruik van whiteboard, flipovers en de beamer is kosteloos (onder voorbehoud van beschikbaarheid).
  • Als member bent u vrij om koffie en thee te pakken voor u en uw gasten.
  • Wij vragen onze members en gasten hun werkplek schoon en netjes achter te laten.
  • Gebruikte kopjes en afval kunnen worden achtergelaten in de koffiecorner.
  • Als Premium member kunt u tegen gereduceerd tarief op doordeweekse avonden gebruik maken van de hotelappartementen in Hotel Watertoren West naar gelang beschikbaarheid.    
  • Als member kunt u zich aanmelden voor de periodieke thema-events georganiseerd door BED’R Business en/of partners.  
  • Members en hun gasten kunnen onbeperkt gebruik maken van ons gratis WIFI-netwerk. Als gevolg van WIFI-netwerkstoringen, stroomstoringen of andere redenen kan verlies van bestanden optreden. Het is daarom aan te raden regelmatig een back-up te maken. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele claims, schade, verliezen die hierdoor direct, of indirect uit voortvloeien. Het is niet toegestaan om het WIFI-netwerk (te) zwaar te belasten.
 7. Veiligheid en beveiliging
   • Schade aan de eigendommen van BED’R Business ben u verplicht te melden aan het werkende personeel, waarna de medewerker de schade binnen een redelijke termijn zal laten herstellen.
   • BED’R Business gebruikt een camera bewakingssysteem voor de veiligheid van onze members en het personeel. Beelden worden een redelijk termijn bewaard en kunnen uitsluitend worden ingezien door aangewezen BED’R personeel. Beelden kunnen gebruikt worden als bewijs voor oneigenlijk gebruik van de Watertoren, diefstal of om aan te tonen van ontstaan van schade.     
   • BED’R Business heeft alle verplichte verzekeringen. Wij moedigen onze members aan om eigen diefstal en schadeverzekeringen af te sluiten.
   • BED’R Business is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan door het toedoen van andere members en/of hun gasten. Ook draagt BED’R Business niet de verantwoordelijkheid om deel te nemen, tussenbeide te komen, te bemiddelen of een partij te vrijwaren.
 8. Privacy en intellectueel eigendom
  • In het kader van onze diensten verwerkt BED’R Business persoonlijke gegevens van leden. Dit omvat contactgegevens, betalingsgegevens, toegangslogboeken en camerabeelden. Wij hanteren AVG-beleid omtrent de verwerking en toegang van persoonsgegevens.
  • De eigendomsrechten van teksten, logo’s, beelden, afbeeldingen en gegevensbestanden liggen bij BED’R Business. Zonder vooraf schriftelijke toestemming is gebruik hiervan niet toegestaan.
  • Gebruik van BED’R business merknamen en logo’s dienen volgens voorschriften te worden gebruikt met vooraf schriftelijke toestemming.
 9. Aansprakelijkheid
   • Door het ondertekenen van het contract bent u hoofdverantwoordelijk voor het naleven van deze algemene voorwaarden door u en uw gasten.
   • BED’R Business zal geen claims, in de breedste zin van het woord, accepteren voor zover wettelijk is toegestaan tegen het bedrijf en personeel als gevolg van (lichamelijk) letsel of schade aan, of vernietiging, diefstal of verlies van eigendommen en/of personen.
   • De aansprakelijkheid van personeel is beperkt tot directe schade en iedere aansprakelijkheid van BED’R Business personeel en/of iedere door BED’R Business ingeschakelde partij, zal niet hoger zijn dan de totale lidmaatschapskosten die u aan ons heeft betaald.
 10. Huisregels
   • Wij houden de toren graag netjes. Wij vragen onze members hun eigen afval en vaat na gebruik achter te laten in de koffiecorner op de zevende verdieping. Mocht er onverhoopt schoongemaakt moeten worden meldt dit dan direct bij het BED’R personeel.
   • Wijzigingen en annuleringen dienen te minste een dag van tevoren worden aangegeven middels het online boekingssysteem.
   • De instructies van het personeel van BED’R Business / Hotel Watertoren West dienen te allen tijde opgevolgd te worden. In geval van een calamiteit (zoals brand) dienen ook de instructies van de hulpdiensten te worden opgevolgd.
   • Er is geen parkeergelegenheid op eigen terrein. Parkeren is op eigen risico en voor eigen rekening. Parkeren in de straten rond het hotel is betaald en op eigen risico.
   • Roken, vapen en e-sigaret roken (of rommelen aan het brandalarm) is binnen en in het gehele pand verboden. Per overtreding dient een boete van €250,00 te worden betaald. Als ook het brandalarm afgaat door (sigaretten-)rook of opzettelijk wordt aangezet, wordt er een extra boete van nog eens €250,- in rekening gebracht.
   • Zelf meegebrachte etenswaren en dranken mogen niet genuttigd worden in de openbare ruimtes van Hotel Watertoren West, tenzij anders overeengekomen is met personeel van BED’R Business.
   • Gebruik en bezit van harddrugs en/of handel in hard- en softdrugs zijn niet toegestaan in Hotel Watertoren West en leiden tot onmiddellijke beëindiging van het verblijf en verwijdering uit Hotel Watertoren West, zonder terugbetaling van de reeds betaalde kosten.
   • Fotografie/video voor persoonlijk gebruik is toegestaan in Hotel Watertoren West, mits het de normale werking van de ruimte niet verstoort of andere bezoekers stoort.
 11. Privacy
   • Terwijl u zich in het Hotel Watertoren West bevindt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u kan worden gefotografeerd of opgenomen door ons of door derden die namens ons handelen. Deze foto’s en opnames kunnen worden gebruikt voor promotionele of marketingdoeleinden, onder meer op onze website en sociale mediakanalen. Als u niet gefotografeerd of opgenomen wilt worden, kunt u dit aangeven bij een van onze medewerkers.
   • Commerciële fotografie, waaronder fotografie voor reclame- of marketingdoeleinden, is in Hotel Watertoren West niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BED’R Business.
   • Fotografie van kunstwerken of ander beschermd intellectueel eigendom is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.
   • Fotografie van evenementen of optredens in Hotel Watertoren West is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren van het evenement.
   • Het gebruik van drones of andere luchtfotoapparatuur is in (of rondom) het Hotel Watertoren West niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 12. Overlast
  • De member is verantwoordelijk voor gedragingen van zijn of haar gasten. De (tijdelijke) huurder/gebruiker kan in geval van uitzetting wegens overlast geen aanspraak maken op schadevergoeding. De member dient in geval van uitzetting onverminderd de huur van de kamer, kantoor of de zaal, de eventuele bargarantie en andere gederfde omzet te betalen. Wel zal BED’R Business een bedrag aftrekken voor niet gemaakte inkoopkosten van drank.
 13. Overig
  • In het onwaarschijnlijke geval van een geschil, dan valt dit conflict onder de jurisdictie van de rechtbank Noord-Nederland.
  • Omstandigheden welke niet aan BED’R Business te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen,(iii) epidemieën en pandemieën en daardoor afgekondigde maatregelen vanuit overheid en (iv) nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. BED’R Business behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot het bedrag van de reserveringswaarde, te vermeerderen met de kosten voor door haar ingeschakelde derden). BED’R Business adviseert members en zijn gasten zich tegen deze risico’s te verzekeren. Een beroep op ontbinding zijdens de members wegens overmacht is uitgesloten. Voorgaande laat de geldende annuleringsvoorwaarden onverlet.